Mail Listemize KatılınBizi sosyal medyada
#TPD_Kongreleri
ile takip edebilirsiniz. 
 

KABUL EDİLEN BİLDİLER

SÖZEL SUNUM OLARAK KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
No Kategori Bildiri Başlığı
7 Krize Müdahele ve İntiharı Önleme Şiddetli Olan ve Olmayan Yöntemlerle İntihar Girişiminde Bulunanlarda Tam Kan Sayımı Değerlerinin Karşılaştırılması: Ortalama Trombosit Hacmi ve Nötrofil Lenfosit Oranı Uçurumun Kenarına İşaret Eder mi?
10 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Opioid Kullanımında Tam Kan Sayımı Değişimleri: Özellikle Monosit Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı Olmak Üzere Lenfosit İlişkili Oranlar Açısından Durum Ne?
36 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Fibromiyalji Tanılı Kadın Hastalarda Algılanan Sosyal Destek Düzeyinin Ağrı Şiddeti, Anksiyete, Depresyon ve Tükenmişlik Düzeyine Etkisi
39 Psikiyatrik Genetik Şizofreni Hastalarında GPR30 geni SNP rs3808350 Varyasyonunun Cinsiyet Hormonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi
40 Duygudurum Bozuklukları Eşlik Eden Eksen-1 Tanısı Olan ve Olmayan Bipolar Bozukluk Tanılı Hastaların Karşılaştırılması
42 Gelişim Psikopatolojisi Psikolojik Problemi Olan Ve Olmayan Çocukların Anne Babalarının Akılcı Olmayan İnançları Ve Duygusal Şemalarının Karşılaştırılması
43 Geriyatrik Psikiyatri Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Geriatri Hastalarında Anksiyete ve Depresyon ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
44 Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler Anne Babaların Erken Dönem Uyumsuz Şemalarının Çocuk Davranış Sorunları İle İlişkisinin İncelenmesi
52 Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler Bipolar Bozuklukta Duygusal Şemalar Bize İntihar Hakkında Ne Söyler? Duygusal Şemaların Bipolar Bozukluğa Sahip Bireylerde İntihar Girişimi Üzerine Etkisinin Araştırılması
58 Duygudurum Bozuklukları Bipolar Bozukluk Tanısıyla Takip Edilen Hastalarda İntihar Davranışının Üstbilişlerle İlişkisi
60 Biyolojik Psikiyatri Remisyonda Bipolar Duygudurum Bozukluğu Hastalarında Tedavi Uyumunun Değerlendirilmesi
62 Nöropsikiyatri Şizofreni Hastalarında Obsesif Kompulsif Bozukluk Eş Tanı Sıklığı ve Klinik Belirtilerle İlişkisi
63 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Şizofreni Hastalarının Birincil Bakımverenlerinde Bakımveren Yükü İle İlişkili Etmenler
65 Cinsel Bozukluklar Cinsel yönelimin cinsel mitler, yetişkin bağlanma stilleri ve toplumsal cinsiyet rolleri üzerindeki etkisi
67 Gelişim Psikopatolojisi Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Emosyonel Disregülasyonun İncelenmesi
68 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Obsesif kompulsif bozukluk, depresif bozukluk ve anksiyete bozuklukları ile kompulsif satın alma ilişkisi
80 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Şizofrenili Hastalarda Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantılarının, Dissosiyatif, Pozitif ve Negatif Belirtilerle İlişkilerinin İncelenmesi
81 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Olanzapine bağlı kilo alımı ve metabolik değişikliklerde santral ve periferik nöropeptidlerin rolü
83 Duygudurum Bozuklukları Major Depresif Bozukluk Hastalarında Üstbiliş İşlevlerinin Depresyon Şiddeti ile İlişkisi
84 Duygudurum Bozuklukları Bipolar I Bozukluğu Olan Hastalarda Antioksidan Enzimlerin Gen Ekspresyonlarının ve Plazma Malondialdehit Düzeyinin Değerlendirilmesi
85 Cinsel Bozukluklar Romantik İlişki İçinde Olan ve Olmayan Trans Erkek Grubunda Bağlanma Stili, Çocukluk Çağı Travması ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumunun incelenmesi
86 Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Genç yetişkinler arasında duygu düzenleme güçlüğünün dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu, kişilik boyutları, kaygı ve depresyon belirtileriyle ilişkisi
97 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Madde Kullanım Bozukluğu Olanlarda Opiyat Kullanımının Tiroid Fonksiyon Testleri Üzerine Etkisi
99 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Bir Üniversite Hastanesinde Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Hastalarında Evlilik Uyumu ve Aile İşlevselliği
100 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Uyku Bozukluğu ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
104 Sosyal Psikiyatri Ebeveynlerin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantısı ile Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki
110 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları İnternet Oyun Oynama Bozukluğu-10 Ölçeği: Türk Toplumunda Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması
116 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Şizofreni Hastalarında Retina Ve Koroid Tabakalarının Optik Koherens Tomografi İle İncelenmesi
125 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerine Devam Eden Hastaların Bakımevi ve Evden Gelme Durumlarına Göre Sosyodemografik, Klinik ve Tedavi Özelliklerinin Karşılaştırılması
131 Nöropsikiyatri Obsesif Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk Ve Yaygın Anksiyete Bozukluğu Hastalarında Nöropsikolojik Değerlendirme
133 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Hastalarda Optik Koherens Tomografinin Kullanımı
135 Yeme Bozuklukları Bariatrik cerrahi nedeniyle başvuran hastaların yeme tutumu, depresyon ve umutsuzluk açısından değerlendirilmesi
139 Gençlik Psikiyatrisi Psi̇koloji̇ Li̇sans Öğrenci̇leri̇n Anne-Baba Bağlanma Ve Sosyal İli̇şki̇ Sevi̇yeleri̇nin İncelenmesi̇
140 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında Başa Çıkma Tutumları Anksiyete ve Depresyon
145 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Sistolik kalp yetmezliği nedeniyle yatarak tedavi gören hastalarda anksiyete ve depresyon düzeyleri ve yaşam kalitesi ile ilişkinin değerlendirilmesi
147 Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Hastalarında Travma Sonrası Büyüme
148 Psikiyatri ve Damgalama Migren Hastalarında Psikiyatrik Belirtiler ve Damgalanmaya İlişkin Psikolojik Yardım Alma Tutumları
149 Psikiyatrik Araştırma Sağlık çalışanlarının çocukluk çağı otizmi hakkında bilgisini ölçme anketinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
154 Psikiyatrik Araştırma Tıp fakültesi öğrencilerinin uyku ritim farklılıkları ile umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişki
155 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları İnternet Oyun Oynama Bozukluğu Ölçeğinin Genç Erişkinlerde Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
167 Krize Müdahele ve İntiharı Önleme Özkıyımla İlişkili Akut Duygudurum Bozulması Yaşam boyu ve Güncel Ölçeklerinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Ön Rapor
168 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Depo Antipsikotik Kullanan Şizofreni Hastalarında Obsesif Kompulsif Bozukluk Eş Tanısının Değerlendirilmesi
169 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi meme kanserinin beden algısı, benlik saygısı üzerine etkisi
171 Duygudurum Bozuklukları Duygudurum bozuklukları kliniğinde bipolar bozukluk tanısıyla EKT tedavisi uygulanan yatan hastaların değerlendirilmesi; Ön Bildiri
172 Duygudurum Bozuklukları Bipolar bozukluk akut mani döneminde ortalama trombosit hacmi (MPV) değerlendiren karşılaştırmalı bir çalışma
175 Uyku ve Bozuklukları Depresif bozukluk tanısı konulan hastalarda uyku ile ilgili işlevsiz inanç ve tutumlar ile subjektif uyku kalitesinin depresyon şiddeti ile ilişkisi
176 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Hekimlerin fonksiyonel belirtileri olan hastalara yönelik algısı ve yaklaşımı: acil servis örneği
182 Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kompulsif Alışveriş Yapma ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliği
184 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Şizofreni Hastalarının Etkilenmemiş Birinci Derece Akrabalarında Minör Fiziksel Anomaliler: Bir Meta Analiz Çalışması
185 Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler Ergenlerde Bağlanma Ve Saldırganlık Arasında Erken Dönem Şemaların Aracılık Rolü
187 Ruh Sağlığı Hastanelerinde Psikiyatri Bir Bölge Psikiyatri Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Duyusal Zekâ ve Sosyotropik-Otonomik Kişilik Özellikleri ile Şiddete Uğrama/Maruz Kalma Durumları
188 Gençlik Psikiyatrisi Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısı ve şiddet eğilimi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi
190 Kültürlerarası Psikiyatri Şizofreni Hastalarının Sanrı İçeriklerinin Yaşam Olayları ve Klinik Değişkenler ile İlişkisi
191 Psikiyatrik Araştırma Alkol ve Opioid Bağımlılığı Hastalarında Zihin Kuramı ve Emosyon Tanıma İşlevleri
193 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Bipolar Bozukluk ve Şizofrenide Anatomik Bağlantı Farklılıklarının Yolak Temelli Uzaysal İstatistik İle Değerlendirilmesi
194 Duygudurum Bozuklukları QEEG’nin spektral güç yoğunluğu iyilik dönemindeki Bipolar Bozukluk ve Şizoafektif bozukluk tanılı bireyleri ayırdeder mi ?
195 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Bir Üniversite Hastanesi Organ Nakil Merkezinde Nakil Öncesinde ve Sonrasında Psikiyatrik Tanıların Sıklığı ve İlişkili Faktörler: Retrospektif Bir Çalışma
198 Psikiyatrik Genetik obsesif kompulsif bozukluk ile apoe (apolipoprotein -e) gen polimorfizmleri arasindaki ilişki
204 Gençlik Psikiyatrisi İlkokul öğrencilerinde yavaş bilişsel tempo (sluggish cognitive tempo-SCT) epidemiyolojisi
209 Psikiyatri ve Damgalama Ruhsal Hastalığa Sahip Hekimlerin İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi
220 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Tip 2 Diyabet Hastalarında İnflamatuar Belirteçler, Leptin, PPAR-Gamma Düzeyleri ile Depresyon ve Anksiyete Semptom Şiddeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
221 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Panik Bozuklukta Duygu Düzenlemede Güçlüğün, Dürtüsellik ve Panik Bozukluk Şiddeti ile İlişkisi
222 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Yaygın anksiyete bozukluğu ve panik bozukluğu olan hastalarda dinamik tiyol/disülfid homeostazının incelenmesi
223 Kişilik Bozuklukları Borderline Kişilik Bozukluğunda Benlik Saygısı, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Duygudurum Arasındaki İlişki
226 Duygudurum Bozuklukları Ötimik Dönemdeki Bipolar Tip 1 Hastalarında Sigara ve Bilişsel İşlevler İlişkisi
227 Duygudurum Bozuklukları Remı̇syon Dönemı̇ndekı̇ Bipolar Affektif Bozukluk Hastalarında Homosı̇steı̇n Düzeylerı̇nı̇n Besı̇n Tüketı̇m Şeklı̇ Ve Kronotı̇p İle İlı̇şkı̇sı̇ ve Klı̇nı̇k Seyı̇re Etkı̇sı̇
230 Geriyatrik Psikiyatri Alzheimer Hastalığının Bakım Verenlerin Tükenmişlik Düzeyi ve Yaşadıkları Zorluklar Üzerine Etkisi
232 Uyku ve Bozuklukları Duygu düzenleme güçlüğünün genç erişkinlerde uykusuzluk şiddeti ile ilişkisi
234 Gelişim Psikopatolojisi Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Nötrofil Lenfosit ve Trombosit Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi: Öncül bir çalışma
236 Psikiyatrik Epidemiyoloji Üniversite öğrencilerinde yetişkin ayrılma kaygısı bozukluğunun yaygınlığı
242 Koruyucu Psikiyatri Duygu Düzenleme Güçlüğü, Mizah Tarzları ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
244 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Farelerde lipopolisakkaridle indüklenen anksiyete ve depresyon benzeri davranış modelinde yeni bir nöron koruyucu molekül olan fisetinin etkisinin araştırılması
253 Duygudurum Bozuklukları Tanımlanmamış duygudurum bozukluğunun 6 yıl boyunca kararlılığı
254 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Obsesif kompulsif bozukluğun intihar yönünden incelenmesi
255 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Obsesif kompulsif bozukluğun ayrılık anksiyetesi ile ilişkisi
258 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Albinizmde Anksiyete ve Depresif Semptomlar, Yaşam Kalitesi ve Benlik Saygısı
260 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Psikiyatri Servislerindeki Tespit uygulamalarında Cinsiyetin Rolü
265 Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Obsesif Kompulsif Bozukluğun Çocukluk Çağı Travmasıyla İlişkisi
267 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Alkol Kullanım Bozukluğu Olan Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı
282 Nöropsikiyatri Alzheimer hastalarında D vitamini düzeyinin bilişsel durum ile ilişkisi
301 Duygudurum Bozuklukları Bipolar Bozukluğu Remisyon Dönemindeki Hastalarda Gözler Testi Performansı ve Metabolik Parametreler Arasındaki İlişki
303 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar “Screen for Adult Anxiety Related Disorders” (Yetişkin Anksiyete ve İlişkili Bozukluklarının İzlenmesi) Adlı Ölçeğin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
304 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Düşünce ve Dil Bozukluğu Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması ve Farklı Tanı Gruplarında Düşünce Süreci Bozukluklarının İncelenmesi
310 Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi KKTC Erenköy Gazileri’nin ÖSGB Düzeyi ile İkinci Neslindeki Aile Fonksiyonları ve Psikopatolojik Belirtilerin İncelenmesi
319 Dissosiyatif Bozukluklar Dissosiyatif Bozukluk Hastalarında Aleksitimi ve Psikopatolojinin Kişilik Boyutlarıyla İlişkisi
323 Gençlik Psikiyatrisi DSM-5 te Yeni Bir Tanı: İnternette Oyun Oynama Bozukluğu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Depresyon, Anksiyete Semptomları ve Aile İşlevleri İle İlişkisi
327 Gençlik Psikiyatrisi İnternette Oyun Oynama Bozukluğu ile İlişkili Faktörler ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile Etkileşimi
20 Sosyal Psikiyatri Akıllı Telefon Kullanımı İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
32 Kişilik Bozuklukları Narsisizm ve Saldırganlık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
     
POSTER ARAŞTIRMASI OLARAK KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
No Kategori Bildiri Başlığı
8 Psikiyatrik Epidemiyoloji Bir Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastalarda Vitamin B12, Folat ve Ferritin Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Yıllık Retrospektif Bir Çalışma
9 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Alkol Bağımlılarındaki Tam Kan Sayımı Değerleri: Güncel Biyobelirteçler Olan Nötrofil Lenfosit Oranı ve Trombosit Lenfosit Oranı Açısından Durum Ne?
12 Biyolojik Psikiyatri Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Hastalarında Artmış Oksidatif DNA Hasarı
14 Adli Psikiyatri Esrar ve Opioid Kullananların Tam Kan Sayımı Değerlerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
24 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Adıyaman'da Yaşayan Madde Bağımlısı Bireylerin Bağımlılık Profilleri
29 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Alkol Kullanımının İmmün Hücre Değerleri Üzerine Etkisinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması
37 Gençlik Psikiyatrisi Geleceğin Umutları Çocuk ve Ergenler İçin Bütüncül Bakım; Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniğinde İstenen Konsültasyonların Değerlendirilmesi
38 Uyku ve Bozuklukları Lohusalık Dönemindeki Kadınlarda Uyku Kalitesi ve Gündüz Aşırı Uykululuk Halinin Karşılaştırılması
53 Gelişim Psikopatolojisi Çocukluk Çağındaki Kekemelerde Tam Kan Sayımı Değerlerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırılması: Bazofil ve Trombosit ile İlişkili Parametreler Açısından Durum Ne?
64 Yeme Bozuklukları Yeme Bozukluğu Tanısı Almış ve Almamış Bireylerde Beden İmgesinin Sosyokültürel Yordayıcıları
72 Geriyatrik Psikiyatri Alzheimer Hastalığına Bağlı Demans Olgularında Yargılama Becerilerinin Değerlendirilmesi
78 Cinsel Bozukluklar Prematür Ejekülasyonu Olan Erkeklerde Karakter Ve Mizaç özellikleri
79 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar DSM-5 Toplumsal Kaygı Ölçeği Türkçe Forumunun Güvenilirliği ve Geçerliliği
89 Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Erişkin Tip Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun Kronotip Özellikleri ve Eşlik Eden Ek Psikiyatrik Tanıların Araştırılması: Ön Çalışma
93 Geriyatrik Psikiyatri Ellibeş Yaş Üstü Bireyler için Yüz İfadelerinden Duygu Tanıma Testinin Oluşturulması
108 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Depresyon Tanısı Alan Parkinson Hastalarında Sosyal Bilişin Değerlendirilmesi
115 Duygudurum Bozuklukları Depresyon Süresi, Epizod Sayısı ve Şiddetinin Yaşam Kalitesi ile İlişkisi
120 Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çocukluk Çağında Yaşanan Travma ile Yetişkinlik Döneminde Görülen Majör Depresif Bozukluk Arasındaki İlişki
121 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar bir üniversite hastanesine 2005-2016 yılları arasında yatarak tedavi gören paranoid bozukluk hastaların sosyodemografik özellikleri ve kullanılan ilaçlar açısından retrospektif taranması
123 Biyolojik Psikiyatri Deliryum Hastalarında ve Deliryum Gelişmeyen Kontrol Grubunda Kanda Galektin-1 Düzeyi Karşılaştırılması
124 Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler Obsesif Kompülsif Bozukluğun Üstbilişsel Modelde Değerlendirilmesi: Düşünce Kaynaşması Ölçeği, Ritüeller Hakkındaki İnanışlar Ölçeği ve Durdurma İşaretleri Ölçeği'nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
137 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Ordu Üniversitesi Öğrencilerinin Alkol Tüketim Özellikleri Üzerine Bir Tarama Çalışması
142 Adli Psikiyatri Adana Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniğinde muhafaza ve tedavi altında tutulan hastaların sosyodemografik ve mizaç özellikleri
143 Koruyucu Psikiyatri Asistan Hekimlerde Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Mesleki Doyum Düzeylerinin Değerlendirilmesi
156 Psikiyatrik Araştırma Kolorektal kanser tanılı hasta yakınlarında farkındalık, bilgi düzeyi ve psikopatolojinin değerlendirilmesi
181 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Fibramiyalji tanılı kadınlarda çocukluk çağı travmalarının aleksitimi ve empati becerileri ile ilişkisi
186 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Şizofreni Hastalarında 10 Oturumluk Psikososyal Beceri Eğitiminin İşlevsellik Üzerine Etkisi
189 Sosyal Psikiyatri Psikiyatri Servisinde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Ayaktan İlk Kontrol Muayenesine Başvuru Sıklığı ve İlişkili Sosyodemografik Etkenler: Kesitsel Retrospektif Bir Çalışma
200 Sosyal Psikiyatri Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu,Kaygı ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
228 Duygudurum Bozuklukları Ergenler İçin Duygudurum Bozuklukları Ölçeği-Ebeveyn Formu Türkçe Geçerliliğinin Araştırılması
231 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Obsesif Kompulsif Bozuklukta Şizotipi
235 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Trikotillomanide tTMU Tedavisinin Etkinliği: Olgu Serisi
238 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Estetik Ameliyatlar Öncesinde Psikiyatrik Değerlendirme Gerekli midir? Bir Olgu Serisi
241 Nöropsikiyatri Çalışma belleği ve ikonik bellek arasında ilişki var mıdır ?
247 Krize Müdahele ve İntiharı Önleme “KRİZE MÜDAHALE”: Bir Ergen Psikiyatrisi Polikliniği Deneyimi
249 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar İlk Atak Psikoz Ön Tanısı Alan Hastaların Tanısal Değerlendirme Süreci
268 Duygudurum Bozuklukları Bipolar bozukluk tanısı olan hastalarda plazma aterojenite indeksinin değerlendirilmesi
269 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Cataldo Akciğer Kanseri Damgalanma Ölçeği Kısa Formu’nun Geçerlik Güvenirlik Çalışması
271 Adli Psikiyatri MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T) Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması Ön Verileri
296 Psikiyatrik Araştırma Psikiyatri Servisine Yatırılarak Klozapin Başlanan Hastaların Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri ve İlacın Kesilmesine Neden Olan Yan Etkiler
309 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Bir Üniversite Hastanesi Bağımlılık Polikliniği'ne 2013-2017 Senelerinde Başvuran Denetimli Serbestlik Olgularında Hepatit C Prevalansı ve Damar İçi Madde Kullanım Davranışı İle İlişkisinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
316 Gençlik Psikiyatrisi Saldırganlığın Sosyokültürel Boyutları, Psikopatoloji ve Akültürasyon İlişkisi: KKTC Üniversite Öğrencileri Örneklemi
318 Psikiyatrik Epidemiyoloji

Genel Popülasyonda Aleksitiminin Sosyodemografik Verilere Göre Dağılımı

321 Krize Müdahele ve İntiharı Önleme İlk Depresif Dönemde Yatırılarak Tedavi Gören Özkıyım Girişimi Olan ve Olmayan Hastaların Kan Ölçümlerinin Karşılaştırılması
322 Ruh Sağlığı Hastanelerinde Psikiyatri EKT ile Yatırılarak Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi
 
POSTER OLGU SUNUMU OLARAK KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
No Kategori Bildiri Başlığı
4 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Haloperidol Dekanoat Kullanımına Bağlı Akneiform Döküntü
5 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Şiddetli Bir İntihar Girişimi Sonrasında Ortaya Çıkan Hipoksik İskemik Ensefalopatinin Psikiyatrik Semptomlarla Karakterize Kliniği: Bir Ası Girişimi Olgusu
11 Dissosiyatif Bozukluklar Histerik Katatonide Elektrokonvülsif Tedavi (EKT)’nin Kullanımı: İki Olgu Sunumu
13 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Uzun Etkili Zuklopentiksol Dekanoat Enjeksiyonuna Bağlı Fasiyal ve Periferal Ödem
15 Cinsel Bozukluklar Duloksetin Kullanımına Bağlı Retrograd Ejakülasyon: Bir Olgu Sunumu
21 EMDR Böcek Fobisinin EMDR Yöntemi ile Tedavisi: Olgu Sunumu
22 Biyolojik Psikiyatri Düşük serum valproik asid seviyesi; Olgu sunumu
23 Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler İlişki Tipi Anejakülasyonun Cinsel Psikoterapi ile Başarılı Tedavisi: Partnere (Eş) Spesifik Nadir Görülen Bir Durumsal Anejakülasyon Olgusu
25 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Bupropion Yavaş Salımlı Tablet İle İlişkili Olabilecek Spontan Orgazm: Bir Olgu Sunumu
27 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Ketiapin Kullanımı İle İlişkili Olabilecek Priapizm: Bir Olgu Sunumu
28 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Fluoksetin İle İlişkili Olabilecek Hipertrikoz: Bir Olgu Sunumu
30 Duygudurum Bozuklukları Ginseng Kullanan Bir Hastada Lityum İntoksikasyonu
34 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Madde Bağımlılığı Bulunan Bir Hastanın Yaşantısıyla İlgili Sorulardan Oluşturulmuş Araştırma Projesi
46 Gençlik Psikiyatrisi Atomoksetin Kullanımına Bağlı Lökopeni: Bir Olgu Sunumu
49 Duygudurum Bozuklukları Antibiyomani: Bipolar Afektif Bozukluk tanılı hastada klaritromisine bağlı gelişen hipomani atağı, bir olgu sunumu
50 Biyolojik Psikiyatri Dikkat Sorunlarında Artış ile Prezente Olan Bir Hashimoto Tiroiditi Olgusu
54 Nöropsikiyatri Psikiyatrik Belirtilerle Seyreden Herediter Hiperekpleksi veya İrkilme Hastalığı: Üç Kardeşin Olgu Sunumları
61 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Keserle kendine zarar verme davranışı ile acil servise getirilen yeni tanı şizofreni hastası; bir olgu sunumu
69 Dissosiyatif Bozukluklar İnatçı hıçkırık: Yaşlı bir olguda konversiyon bozukluğu
74 Duygudurum Bozuklukları ARİPİPRAZOL İLE İNDÜKLENEN HİPOMANİ ve KETİAPİN İLE TEDAVİSİ
75 Yeme Bozuklukları Az bilinen bir konu ‘Ortoreksiya Nervoza’: Bir olgu sunumu
77 Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi ‘Travmatik yas’: Bir olgu sunumu
82 Acil Psikiyatri Mirtazapin ve Sertralin kullanan hastada Sertralin doz artışına bağlı gelişen serotonin sendromu
90 Duygudurum Bozuklukları Geç Başlangıçlı İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu
91 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Mirtazapine Bağlı Periferik Ödem: Üç olgu sunumu
92 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Goldenhar sendromunda geç tanı alan mental retardasyon:Olgu Sunumu
98 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Sanrısal Yanlış Tanıma Sendromları ve Bir olgu sunumu
101 Geriyatrik Psikiyatri Hipotiroidi tedavisinin bilişsel işlevlere etkisi
102 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Bir Şizofreni Olgusunda Kavum Vargae Anomalisi
103 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Az bilinen bir konu ‘onikofaji’: Bir olgu sunumu
109 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Risperidon ve Sertralin Kullanan Bir Hastada Şiddetli Hipoglisemi: Bir Olgu Sunumu
111 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Hamileliğinin ilk üç ayında Arıpiprazol Uzun etkili intramuskuler enjeksiyon(LAIM) kullanan olgunun hamilelik ve sonrası izlenmesi
113 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Katatoni İle Prezente Olan Pantotenik Kinaz İlişkili Nörodejenerasyon Vakası
117 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Atipik NMS ve EKT Uygulaması: Vaka Serisi
118 Yeme Bozuklukları Myastenia Gravis’in Eşlik Ettiği Anoreksiya Nervoza Olgusu
119 Kültürlerarası Psikiyatri Nadir Bir Likantrofi Fenomeni: Likantrofik İntermetamorfoz
122 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Deri Yolma Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu
126 Nöropsikiyatri Elektrokonvülsif Tedavi Sonrası Görülen Nonkonvülsif Status Epileptikus, Olgu Sunumu
127 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Beden Dismorfik Bozukluğu: Psikoz mu, Nevroz Mu?
128 Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Cinsel Travma Sonrası Başlayan Bir Trikotillomani Vakasında EMDR Uygulaması
129 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Valproik Asit Kullanımına Bağlı Bir Akut Pankreatit Olgusu
130 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Nadir Görülen Bir Sendrom: Cotard Sendromu
134 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Dirençli Obsesif Kompulsif Bozuklukta Elektrokonvulzif Terapi: Olgu sunumu
136 Biyolojik Psikiyatri Mavi renkli bir şizofreni:Olgu sunumu
138 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Disülfiram tedavisi sonrası gelişen epileptik nöbet: Olgu sunumu
141 Kültürlerarası Psikiyatri Sekonder Koro Sendromu ile Seyreden Bir Şizofreni Olgusu
146 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Paylaşılmış Psikotik Bozukluk: Bir olgu sunumu
150 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar ‘Kompulsif Satın Alma Bozukluğu’: Bir olgu sunumu
151 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Sertralin Kullanımına Bağlı Bir İdrar Kaçırma Olgusu
152 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Herpetofobinin en yaygın görülen alt tipi ‘Ofidyofobi’: Bir olgu sunumu
153 Gelişim Psikopatolojisi Sosyal Anksiyete Bozukluğu tanısı ile izlenen ‘İkame Çocuk’: Bir olgu sunumu
157 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Waardenburg Sendromu ve Psikoz Birlikteliği
158 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Arteriovenöz Malformasyon Komorbiditesi Olan Psikotik Bozukluk
159 Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Yıl Dönümü Reaksiyonu görülen bir TSSB olgusu
161 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Genel Tıbbi Duruma Bağlı Psikotik Bozukluk Olgusu
162 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Olfaktor Referans Sendromu
163 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Topiramata Bağlı Psikotik Atak Olgu Sunumu
164 Cinsel Bozukluklar Transgender bir kişide sosyal destek sistemlerinin cinsiyet geçiş sürecine katkıları
165 Biyolojik Psikiyatri Usher sendromlu bir psikoz vakası
166 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Tedaviye Dirençli Psikiyatrik Bulguların Ayırıcı Tanısında Nörosifiliz: Bir Olgu Sunumu
174 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Benzodiazepin Yoksunluğuna Bağlı Geç Başlangıçlı Deliryum Olgusu
177 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar bupropiona bağlı işitsel varsanı
178 Nöropsikiyatri Semantik varyant frontotemporal demans ile seyreden bir olgu
179 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Bir Olgu Sunumu: Paylaşılmış Psikoz
183 Ruh Sağlığı Hastanelerinde Psikiyatri Psikiyatrik Belirtilerle Prezente olan Huntington Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
199 Uyku ve Bozuklukları Kabus Bozukluğunda Melatonin Agonistinin Rolü: Bir Olgu Sunumu
201 Ruh Sağlığı Hastanelerinde Psikiyatri Nöroleptik malign sendromda ayırıcı tanı: Yabancı cisim yutan bir olgu
202 Bireysel Psikoterapiler Bir Vaka Sunumu: Giggle İnkontinansında Metilfenidatın Rolü
203 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Klozapin İle İlişkili Deliryum Vakası
205 Somatoform Bozukluklar Olgu sunumu:25 yıldır süren,nörolojik bulgularla seyreden konversiyon bozukluğu
208 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Bir şizofreni olgusunda genişlemiş Virchow Robin Boşlukları
210 Nöropsikiyatri Psikiyatrik belirtilerle başvuran bir Herpes Ensefaliti vakası
212 Nöropsikiyatri Geç Spinoserebellar Ataksi Tanısı Konulan Bir Şizofreni Olgusu
213 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Kronik Temporomandibular Ağrısı Olan Hastada Tilidin Kullanım Bozukluğu: Bir Olgu Sunumu
214 Duygudurum Bozuklukları Lityum kullanımına bağlı gelişen Psoriasis olgusu
215 Cinsel Bozukluklar Cinsel İstek Artışı İle Karışan Persistan Genital Uyarım Bozukluğu Olgusu
216 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Karaciğer Fonksiyon Testleri Bozulmaksızın Valproata Bağlı Hiperamonyemi İki Olgu
217 Duygudurum Bozuklukları Antibiyotik kullanımına bağlı gelişen akut mani olgusu
218 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Bir Müzikal Obsesyon Vakası
219 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Bariatrik Cerrahi Sonrasında Gelişen Alkol Bağımlılığı Olgusu
225 Duygudurum Bozuklukları Reçetesiz Üç Gıda Takviyesi ve İlk Atak Psikotik Özellikli Manik Epizod Öyküsü
229 Yeme Bozuklukları Çölyak Hastalığına Eşlik Eden Yeme Bozukluğu Vakası
233 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Sheehan Sendromlu Bir Hastada Gözlenen Delüzyonel Misidentifikasyon Sendromu:Olgu Sunumu
243 Nöropsikiyatri Temporal Bölgedeki Kavernöz Hemanjiomun Klinik Prezentasyonu
245 Biyolojik Psikiyatri Kabergolin Uygunsuz Kullanımı İle Psikotik Alevlenme, Olgu Sunumu
248 Nöropsikiyatri Pramipeksolle İndüklenen Psikotik Özellikli Mani Olgusu
251 Duygudurum Bozuklukları Olasılıkla Kronik Lityum Kullanımı Sonucu Gelişen Bilateral Ürolithiazis Olgusu
256 Duygudurum Bozuklukları Duloksetin Kullanımı Sonrası Akut Gelişen Bir Bilateral Midriazis Olgusu
257 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Elektrokonvulzif Tedaviden Fayda Gören Bir Tardiv Diskinezi Olgusu
259 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar İntravenöz İmmünoglobülin ile Tetiklenen Obsesif Kompulsif Bozukluk
261 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Maddeye Bağlı Psikoz
262 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Klozapin ve Klomipramin Kombinasyonundan Fayda Gören Otizm Spektrum Bozukluğu: İki Olgu Sunumu
264 EMDR Meme Kanseri Olgusunda Gelişen Kriz Durumunun Emdr Terapisi ile Tedavisi
266 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Temaruz mu? Yoksa Şizofreni mi? Bir Olgu Sunumu
270 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Klingsor Sendromu: Psikotik Hastada Genital Self Mutilasyon
273 EMDR İmmatür Teratom Olgusunda Gelişen Depresif Bozukluğun Emdr Terapisi İle Tedavisi
274 Nöropsikiyatri Epileptik Nöbet ve Non-Epileptik Psikojen Nöbet Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
275 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Şizoaffektif Bozukluk hastasında Capgras Sendromu
276 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Aripiprazol Tedavisi ile İlişkili İntihar Düşüncesi: Olgu Sunumu
277 Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler Tripofobiyi ne kadar tanıyoruz? Depresif yakınmalarla başvuran tripofobi olgusu
279 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Nadir görülen bir vaka bildirimi: Fregoli Sendromu
280 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Aripiprazol Tedavisi İle İlişkili Hiperseksüalite Olgusu
281 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Trikotilomani, bir olgu sunumu
283 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Metoklopramid kullanımına bağlı görsel varsanı: Bir olgu sunumu
284 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Aripiprazol ile Tedavi Edilen Bir Monosemptomatik Hipokondriazis Olgusu
285 Anksiyete, Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar Olfaktör Referans Sendromu: Bir Olgu Sunumu
286 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Naltrekson İmplant Tedavisi Uygulanan Hastaların Sosyodemografik Verilerinin ve Klinik Özelliklerinin İncelenmesi
287 Nöropsikiyatri Bir psikiyatri kliniğinde frontotemporal demansa yaklaşım
289 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Bir Olgu: Polikistik Böbrek Hastalığı ve Bipolar Bozukluk Birlikteliği; Polikistik Böbrek Hastalığının Serum Lityum Düzeylerine Etkisi Var mı?
291 Cinsel Bozukluklar Esrar kullanım bozukluğuna bağlı gelişen ilginç bir parafili: Akrotomofili
292 Psikiyatride Rehabilitasyon Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde Takip Edilen Şizoaffektif Bozukluk Tanılı Bir Olgunun Tedavisinde Bireyselleştirilmiş ve Bütüncül Yaklaşımın Etkisi
293 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Nadir Bir Birliktelik: 46 X,i(Xq) Karyotipli Varyant Turner Sendromu ve Şizofreni Olgusu
294 Psikiyatride Rehabilitasyon Şizofreni Tanılı Bir Olgunun Tedavisinde Psikiyatrik Rehabilitasyon Hizmetlerinin Etkisi
295 Adli Psikiyatri Ceza İnfazının Ertelemesi İstelenmesi Ağır Bir Hastada Tehlikeliliğinin Değerlendirilimesi: Adli Psikiyatrik Bir Bakış
298 Cinsel Bozukluklar Transvestik fetişzm ve borderline kişilik bozukluğu birlikteliği bir vaka sunumu
299 Konsultasyon-Liyezon Psikiyatrisi Bir Vaka Sunumu: Psikojenik Pruritus Tedavisinde Mirtazapin Kullanımı
302 Krize Müdahele ve İntiharı Önleme Adölesanlarda İntihar Bulaşı Üzerine Bir Vaka Bildirimi
305 Duygudurum Bozuklukları Tedaviye Dirençli Depresyon ve Hiperostozis Frontalis İnterna: Vaka Bildirimi
306 Nöropsikiyatri Psikotik Belirtilerle Giden Temporal Lob Epilepsisi Olgusu
308 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Şizofreni Olgularında İdame EKT Uygulaması
314 Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Buprenorfin ve Nalokson İntravenöz Kullanımı Sonrası Gelişen Komplikasyonlar
315 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Olfaktör Referans Sendromu; Olgu Sunumu
317 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

Şizoaffektif bozuklukta polidipsi ve hiponatremi bir olgu sunumu

320 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Propranolole Bağlı Aşırı Yeme ve Kilo Artışı Olgusu
326 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Biriktiricilik Davranışı ile Seyreden Şizofreni Olgusu
328 Psikofarmakoloji ve Somatik Sağaltımlar Şizofrenide Aripiprazol Kullanımı İle İlişkili Mani Olgusu
329 Nöropsikiyatri Epileptik kişilik bozukluğu bir olgu sunumu
330 Nöropsikiyatri İntraventriküler Kist ve Psikotik Bozukluk: Olgu Sunumu
331 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Klozapin kullanmımı ile gelişen miyokardit
332 Duygudurum Bozuklukları Charcot-Marie-Tooth hastalığı ile BAB Manik epizod Komorbiditesinde Tedavi: Olgu Sunumu
  Burkon Turizm & Kongre